Stanovy občianského združenia NOŽIČKANázov a sídlo združenia

1.1. Názov občianskeho združenia je : Občianske združenie NOŽIČKA

1.2. Sídlom občianskeho združenia je : Odbojárov 24,Banská Bystrica 97411Poslanie, cieľ a činnosť

2.1. Poslaním združenia je pomoc telesne postihnutým deťom a ich rodinám.

2.2. Základným cieľom združenia je prispievať k zlepšovaniu zdravotného stavu telesne

postihnutých detí, k rozvoju poznania týchto detí a ich rodín a k rozvoju sociálnej pomoci.

2.3. Za účelom dosiahnutia svojho základného cieľa sa č i n n o s ť združenia zameriava najmä na :

a) Zoskupovanie záujemcov pre pomoc telesne postihnutým deťom a rodinám,

b) Získavanie finančných a materiálnych darov a príspevkov a ich využitie pre telesne postihnuté deti a ich rodiny,

c) Podporu a rozvoj poznania telesne postihnutých detí,

d) Organizovanie a hradenie nákladov pobytov rehabilitačnej starostlivosti, ktorá nie je hradená zdravotnými poisťovňami,

e) Organizovanie a hradenie nákladov liečebných pobytov v tuzemsku a zahraničí, nad rámec hradený zdravotnými poisťovňami,

f) Organizovanie a hradenie nákladov rehabilitačno-relaxačných pobytov, ktorá nie je hraden  zdravotnými poisťovňami,

g) Organizovanie a hradenie nákladov rekondičných pobytov pre celé rodiny,

h) Spoluprácu s orgánmi štátnej správy a samosprávy, ako i inými subjektmi pri riešení problémov občanov s telesným postihom,

i) Pomoc pri zaobstarávaní pomôcok pre ťažko zdravotne postihnuté deti,

j) V spolupráci s inými združeniami pomáhať deťom začleniť sa do spoločenského života,

k) Organizovať športové, kultúrne, spoločenské a benefičné podujatia pre zdravotne postihnuté deti,

l) Súčasne s vyššie uvedenými aktivitami združenie je oprávnené:

• organizačne zabezpečovať a usporadúvať semináre, školenia , vzdelávacie programy v súlade s cieľmi združenia,

• zabezpečovať vydavateľskú činnosť prípadne sa podieľať na vydavateľskej činnosti s inými subjektmi,

• vstupovať do medzinárodných organizačných štruktúr a podieľať sa na projektoch pre zdravotne postihnutých občanov vrátane pomoci pri vytváraní medzinárodných kontaktov.Členstvo

3.1. Členom združenia môže byť fyzická osoba staršia ako 18 rokov alebo právnická osoba,za predpokladu, že súhlasia so stanovami a cieľom združenia.

3.2. Prvými členmi združenia sú členovia prípravného výboru, ktorí toto občianske združenie navrhli na registráciu. Združenie je otvorené, nemá ohraničený počet členov.

3.3. Členstvo v združení vzniká dňom schválenia členstva správnou radou, vyplnením registračného formulára a zaplatením členského príspevku určeného správnou radou.

3.4. Dokladom o členstve v združení je členský preukaz vydaný správnou radou.

3.5. Členstvo v združení zaniká :

a) vystúpením – dňom doručenia písomného oznámenia člena združenia o vystúpení zo združenia

b) vylúčením – dňom rozhodnutia správnej rady o vylúčení

c) neplatením členského príspevku

d) smrťou člena resp. zánikom právnickej osoby, ktorá je členom združenia

e) zánikom združeniaPráva a povinnosti členov združenia

4.1. Každý člen združenia má právo najmä :

a) aktívne sa podieľať na činnosti združenia

b) voliť a byť volený do orgánov združenia

c) predkladať orgánom združenia svoje podnety, sťažnosti, pripomienky k chodu združenia,návrhy na zlepšenie činnosti združenia a žiadať od nich zaujatie stanoviska

d) byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia hospodárskych výsledkoch združenia

4.2. Každý člen združenia je povinný najmä :

a) dodržiavať stanovy združenia

b) plniť rozhodnutia orgánov združenia

c) riadne a zodpovedne vykonávať zverené funkcie v súlade s cieľmi združenia a záujmami združenia a jeho členov

d) platiť členské príspevky v stanovenej výškeOrgány združenia

5.1. Orgánmi združenia sú :

a) valné zhromaždenie

b) správna rada

c) predseda správnej rady – štatutárny orgán

5.2. Členstvo v orgánoch združenia je nezastupiteľnéValné zhromaždenie

6.1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a je tvorené všetkými členmi združenia.

6.2. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí najmä :

a) rozhodovať o vzniku, zlúčení a zániku združenia,

b) schvaľovať zmeny a doplnky stanov,

c) schvaľovať plán činností združenia a výročnú správu združenia,

d) schvaľovať rozpočet združenia a správu o hospodárení združenia,

e) voliť a odvolávať členov správnej rady, predsedu správnej rady.

6.3. Zasadnutia valného zhromaždenia zvoláva správna rada podľa potreby, najmenej jeden krát ročne. Správna rada zvolá valné zhromaždenie, ak o to požiada najmenej 50% členov združenia, a to tak, aby sa konalo do jedného mesiaca od doručenia žiadosti členov združenia o konanie valného zhromaždenia.

6.4. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov združenia. Na prijatie uznesenia sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov združenia.


Správna rada

7.1. Správna rada je výkonným orgánom združenia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu.

7.2. Správna rada má 3 členov. Funkčné obdobie členov správnej rady je trojročné.

7.3. Rokovania správnej rady zvoláva a riadi jej predseda. Správna rada je uznášania schopná,ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov a na prijatie rozhodnutia správnej rady sa vyžaduje súhlas väčšiny prítomných členov.

7.4. Do pôsobnosti správnej rady patrí najmä :

a) riadiť a zabezpečovať činnosť združenia,

b) zvolávať a pripravovať rokovania valného zhromaždenia,

c) vypracúvať plán činnosti združenia, správu o činnosti združenia, návrh rozpočtu združenia a správu o hospodárení združenia,

d) rozhodovať o prijatí a vylúčení člena združenia,

e) ustanovovať likvidátora v prípade likvidácie združenia,

f) rozhodovať o prijímaní fyzických osôb do pracovného pomeru.

7.5. Správna rada môže na zabezpečenie bežnej činnosti združenia zriadiť kanceláriu.Štatutárny orgán

8.1. Štatutárnym orgánom združenia je predseda správnej rady, ktorý združenie zastupuje navonok.

8.2. Predseda správnej rady potvrdzuje všetko svojim podpisom.

8.3. Z právnych úkonov uzavretých predsedom združenia, ktoré vykoná v mene združenia je oprávnené a povinné združenie. Predseda združenia je povinný konať v súlade so záujmami združenia a jeho členov, v zmysle rozhodnutí prijatých valným zhromaždením a správnou radou.


Hospodárenie združenia

9.1 Združenie hospodári so svojim majetkom a realizuje svoju hospodársku činnosť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. So svojimi prostriedkami nakladá združenie efektívne, tak, aby v čo najvyššej miere boli naplnené ciele združenia.

9.2. Zdrojmi majetku združenia sú najmä :

a) dobrovoľné finančné príspevky členov združenia

b) dary od fyzických osôb, dotácie a granty od právnických osôb z tuzemska i zo zahraničia

c) výnosy z majetku

d) príjmy z činností pri plnení cieľov združenia

e) príjmy z podujatí organizovaných združením

9.3. Za hospodárenie zodpovedá správna rada. Prostriedky združenia možno poskytnúť len na realizáciu cieľov združenia uvedených v článku 2 týchto stanov a na materiálno technické zabezpečenie činnosti združenia, na odmeňovanie zamestnancov združenia a na úhradu vynaložených nákladov pri zabezpečovaní činností združenia.

9.4. Všetky finančné prostriedky združenia sa ukladajú na samostatný účet zriadený v peňažnom ústave.

9.5. Všetok hnuteľný a nehnuteľný majetok združenia je vlastníctvom združenia a slúži výhradne na plnenie úloh združenia. Majetok združenia musí byť spravovaný v súlade so zásadami riadneho hospodárenia v zmysle platných predpisov.


Zánik združenia

10.1. Združenie zaniká :

a) dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením

b) právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení

10.2. Ak združenie zaniká dobrovoľným rozpustením, ustanoví správna rada likvidátora.

10.3. Pri likvidácii združenia sa najskôr uhradia všetky pohľadávky združenia. Likvidačný zostatok sa môže použiť výlučne na verejnoprospešné a charitatívne účely.


Záverečné ustanovenia

11.1. Združenie vzniká dňom registrácie na ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

11.2. Organizačný poriadok schvaľuje valné zhromaždenie.

11.3. Organizačný poriadok nadobúda účinnosť dňom schválenia valným zhromaždením a podpisom štatutárneho zástupcu.


Prechodné ustanovenia

12.1. Členovia prípravného výboru sa dňom registrácie združenia stávajú automaticky členmi združenia . Takisto sú povinní :

• oznámiť verejnosti vznik združenia spolu s podmienkami pre prijatie potenciálnych členov

• zvolať Valné zhromaždenie do troch mesiacov odo dňa registrácie združenia.

12.2. Členovia prípravného výboru sa do konania Valného zhromaždenia stávajú členmi prvej Správnej rady združenia. Ich funkčné obdobie končí dňom konania Valného zhromaždenia.